Chi tiết về Tác giả

Anh, Nguyễn Thị Tuệ

  • T. 14 (2007) - THÔNG TIN
    Triết lý phát triển và xu hướng cải cách kinh tế của Trung Quốc: Đâu là thách thức
    Tóm tắt


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP