Chi tiết về Tác giả

Anh, Nguyễn Kim Tập thể NGân hàng, phường Hàng Bộ̣t, Hà Nội

  • S. 23 (2008) - KINH NGHIỆM – THỰC TIỂN
    Mô hình giám sát khu vực tài chính - ngân hàng: kinh nghiệm của một số nước và liên hệ với Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP