Chi tiết về Tác giả

Mạnh, Nguyễn Hoàng Tổng công ty Hóa chất Việt Nam

  • S. 20 (2008) - THÔNG TIN
    Một số đặc điểm hoạt động khuyếch trương sản phẩm của doanh nghiệp nhà nước: trường hợp Công ty cổ phần Cao su sao vàng
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP