Chi tiết về Tác giả

Giang, Nguyễn Hương

  • T. 13 (2007) - MÔI TRƯỜNG KINH DOANH
    Một số giải pháp đổi mới hệ thống pháp luật về quyền sử hữu trí tuệ Việt Nam theo hướng hội nhập kinh tế quốc tế
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP