Chi tiết về Tác giả

Giang, Ngô Văn Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương

  • S. 23 (2008) - NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI
    Một số bất cập trong việc ban hành và thực hiện các quy định về chuyển quyền sở hữu trí tuệ so sánh với Hiệp định Trips
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP