Chi tiết về Tác giả

Mai, Ngô Thị Tuyết Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

  • S. 42 (2011) - KINH NGHIỆM – THỰC TIỂN
    Làm thế nào để thực thi có hiệu quả quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các trường đại học Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP