Chi tiết về Tác giả

Mỹ Linh, Lê Thị Viện Quản trị Kinh doanh - Đại học Kinh tế Quốc dân

  • S. 46 (2012) - MÔI TRƯỜNG KINH DOANH
    Nhu cầu đào tạo về quản trị nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP