Chi tiết về Tác giả

Ý, Lê Thành Hội Nhà báo Việt Nam

  • S. 48 (2012) - THÔNG TIN
    Đầu tư và quản lý nợ công từ góc nhìn nghiên cứu trong nước và chuyên gia kinh tế nước ngoài
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP