Chi tiết về Tác giả

Mai, Lê Huỳnh

  • T. 18 (2007) - KINH NGHIỆM – THỰC TIỂN
    Kinh nghiệm quốc tế trong công tác thu gom, xử lý rác thải đô thị
    Tóm tắt


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP