Chi tiết về Tác giả

Linh, Lê Thị Mỹ Đại học Kinh tế Quốc dân

  • S. 27 (2009) - THÔNG TIN
    Nhu cầu hỗ trợ từ nhà nước và các tổ chức quốc tế của doanh nghiệp nhỏ và vừa để phát triển nguồn nhân lực
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP