Chi tiết về Tác giả

Anh, Lê Thị Kim Công ty Cao su Đắc Lắc

  • S. 29 (2009) - NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI
    Sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cao su ở Việt Nam: thực trạng và giải pháp
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP