Chi tiết về Tác giả

Ý, Lê Thành Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương

  • S. 26 (2009) - THÔNG TIN
    Doanh nghiệp Việt Nam trong hội nhập kinh tế toàn cầu cơ hội và thách thức
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP