Chi tiết về Tác giả

Mai, Lê Huỳnh Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội Hà Nội

  • S. 18 (2008) - KINH NGHIỆM – THỰC TIỂN
    Kinh nghiệm quốc tế trong công tác thu gom, xử lý rác thải đô thị
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP