Chi tiết về Tác giả

Giang, Lê Hồng Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng NinhTạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP