Chi tiết về Tác giả

Giang, Hoàng Trường Ban Kinh tế Trung ương

  • T. 5, S. 67 (2015) - KINH NGHIỆM – THỰC TIỂN
    Tạo động lực thúc đẩy kinh tế Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP