Chi tiết về Tác giả

Ân, Đinh Văn

  • T. 15 (2007) - KINH NGHIỆM – THỰC TIỂN
    Phát huy đầy đủ và đúng đắn vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thi trường: bí quyết thành công của Malaixia
    Tóm tắt  PDF
  • T. 17 (2007) - KINH NGHIỆM – THỰC TIỂN
    Cải cách kinh tế ở Trung Quốc và Việt Nam: Một vài so sánh
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP