Chi tiết về Tác giả

Ân, Đinh Văn Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương

 • S. 25 (2009) - NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI
  Tăng trưởng và cải cách trong bối cảnh khủng hoảng tài chính quốc tế - trường hợp của Trung Quốc
  Tóm tắt  PDF
 • S. 22 (2008) - NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI
  Khủng hoảng tài chính toàn cầu, tác động tới Việt Nam và định hướng giải pháp chính sách
  Tóm tắt  PDF
 • S. 12 (2007) - NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI
  Một số phát hiện qua 20 năm phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6 (2006) - NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI
  Nhà nước trong điều kiện kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa
  Tóm tắt  PDF
 • S. 8 (2006) - NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI
  Phân tích chính sách đầu tư trực tiếp nước ngoài trên quan điểm phát triển bền vững
  Tóm tắt  PDF
 • S. 10 (2006) - KINH NGHIỆM – THỰC TIỂN
  Tư nhân hoá doanh nghiệp nhà nước ở Ba Lan - thực tiễn và một số bài học cho Việt Nam
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP