Chi tiết về Tác giả

Ân, Đinh Văn

 • T. 13 (2007) - NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI
  Xây Dựng Luật về Quy hoạch và Kế hoạch hoá Phát triển kinh tế – xã hội: Việc cần thiết và cấp bách trong giai đoạn hiện nay
  Tóm tắt  PDF
 • T. 14 (2007) - NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI
  Cải cách hành chính phục vụ việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
  Tóm tắt  PDF
 • T. 14 (2007) - THÔNG TIN
  Triết lý phát triển và xu hướng cải cách kinh tế của Trung Quốc: Đâu là thách thức
  Tóm tắt


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP