Chi tiết về Tác giả

Minh, Đinh Hiền Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương

  • S. 12 (2007) - THÔNG TIN
    Tăng trưởng kinh tế và cơ cấu kinh tế Việt Nam trong năm 2006
    Tóm tắt  PDF
  • S. 6 (2006) - NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI
    Kinh tế Việt Nam năm 2005: tăng trưởng và và cơ cấu kinh tế
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP