Chi tiết về Tác giả

Anh, Đặng Đức Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • S. 10 (2006) - NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI
    Liệu đã đến lúc hình thành một liên minh tiền tệ Đông Nam Á
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP