S. 25 (2009)

Mục lục

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

Tăng trưởng và cải cách trong bối cảnh khủng hoảng tài chính quốc tế - trường hợp của Trung Quốc Tóm tắt PDF
Đinh Văn Ân, Nguyễn Thị Tuệ Anh 3-9
Giải pháp đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn vùng Tây Bắc Tóm tắt PDF
Lê Xuân Bá, Đinh Xuân Nghiêm 10-15
Hoạch định và thực thi chính sách kích cầu hữu hiệu: lý luận, kinh nghiệm quốc tế và một số kiến nghị chính sách cho Việt Nam Tóm tắt PDF
Lê Xuân Sang 16-24
Các yếu tố tác động đến chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Mạnh Hải, Trần Toàn Thắng 25-33
Kích cầu ở Việt Nam: một số đề xuất về các lĩnh vực cần ưu tiên trong chính sách hỗ trợ Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Phương Hoa 34-38
Thực hiện mục tiêu vượt qua ngưỡng nước đang phát triển có mức thu nhập thấp - một số đánh giá ban đầu Tóm tắt PDF
Ngô Thắng Lợi 39-49

MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

Đổi mới quan điểm quản lý nhà nước về quan hệ lao động trong doanh nghiệp phù hợp với bối cảnh hiện nay ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Minh Nhàn 50-55
Làn sóng các công ty chứng khoán chuyển sang giao dich vàng: định hướng quản lý theo hướng nào? Tóm tắt PDF
Pham Xuân Hoan 56-59

KINH NGHIỆM – THỰC TIỂN

Dịch vụ ngân hàng bán lẻ của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh mới: cơ hội và thách thức Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Tạo 60-68

THÔNG TIN

Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản tỉnh Nghệ An Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thúy Vinh, Trần Hữu Cường 69-74
Các giải pháp thực thi luật thu nhập cá nhân ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thanh Thủy 75-80


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP