T. 9, S. 70 (2015)

Mục lục

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

Kinh nghiệm cải thiện quản trị doanh nghiệp nhà nước và mô hình cơ quản chủ sở hữu nhà nước: Một số kiến nghị đối với Việt Nam Tóm tắt PDF
Phạm Đức Trung 3-12
Phân tích biến động năng suất lao động và ảnh hưởng của năng suất lao động đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam thời kỳ 2006-2013 Tóm tắt PDF
Tăng Văn Khiên, Đặng Văn Lương 13-19
Nguồn vốn cho đầu tư khoa học và công nghệ tại doanh nghiệp ở Hà Nội: Thực trạng và giải pháp Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Nguyệt, Bế Thu Trang 20-26

MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

Giải pháp nâng cao sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp ngành hàng đồ gỗ gia dụng Việt Nam sau 8 năm gia nhập WTO Tóm tắt PDF
Trần Thị Thu Thủy 27-38
Giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân ở huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội Tóm tắt PDF
Nguyễn Bá Huân 39-46

KINH NGHIỆM – THỰC TIỂN

Kinh nghiệm về mô hình tổ chức bộ máy liên kết vùng ở Mỹ và Hàn Quốc: Bài học đối với Việt Nam Tóm tắt PDF
Trần Thị Thu Hương 47-55
Bài học kinh nghiệm cho các công ty cho thuê tài chính tại Việt Nam từ sự đổ vỡ của công ty cho thuê tài chính nông nghiệp II Tóm tắt PDF
Phan Thị Linh 56-63
Phát triển chăn nuôi ở huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang Tóm tắt PDF
Đỗ Thị Thúy Phương, Trần Đình Tuấn 64-71


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP