T. 17 (2007)

Mục lục

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

Quản lý công và hệ thống kiểm soát chiến lược Tóm tắt PDF
Vũ Thị Tuyết Mai 5-11
Triết lý giáo dục Việt Nam thế kỷ 21 nhìn từ góc độ xã hội quản lý Tóm tắt
Lê Ngọc Hùng 12-20
Phương pháp xác định lượng cầu trên thị trường nhà ở đô thị: Kinh nghiệm quốc tế và khả năng áp ḍng cho Việt Nam Tóm tắt
Nguyễn Văn Hoàng 21-32

MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

Doanh ngiệp địa phương trong hội nhập kinh tế quốc tế: Những mâu thuẫn, xung đột và biện pháp giải quyết Tóm tắt PDF
Phan Thăng 33-39
Công tác kiểm toán bất buộc ở Việt Nam: Thực trạng, vấn đề và giải pháp Tóm tắt
Nguyễn Vân Tạo 40-44

KINH NGHIỆM – THỰC TIỂN

Cải cách kinh tế ở Trung Quốc và Việt Nam: Một vài so sánh Tóm tắt PDF
Đinh Văn Ân, Lưu Minh Đức 45-52
Phát triển hợp tác xã nông nghiệp: Kinh nghiệm Nhật Bản và bài học chính sách cho Việt Nam Tóm tắt
Phùng Quốc Chí 53-59

THÔNG TIN

Xuất khẩu thuỷ sản của tỉnh Khánh Hoà: Thực trạng vấn đề và giải pháp Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Dung 60-66
Công ty lâm nghiệp Bến Hải (Quảng Trị): Tiến trình sắp xếp, đổi mới Tóm tắt
Hà Sỹ Đồng 67-70
Bản tin Thị trường và Phát triển: Nghiên cứu và thảo luận về dự án nâng cao hiệu quả thị trường cho người nghèo tại Việt Nam giai đoạn 2004-2007 Tóm tắt
Dominic Smith 71


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP