S. 48 (2012)

Mục lục

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

Lựa chọn giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam vượt qua khủng hoảng Tóm tắt PDF
Hoàng Đình Phi 3-14
Phương pháp xây dựng chỉ số tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu thống kê khác nhau ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Tăng Văn Khiên, Nguyễn Văn Trãi 15-23
Tăng cường gắn kết giữa phát triển khu công nghiệp với phát triển công nghiệp hỗ trợ Tóm tắt PDF
Phạm Kim Thư 24-31
Giải pháp phát triển môi trường miền núi vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững Tóm tắt PDF
Tráng A Dương 32-40
Phát triển các chuỗi siêu thị trên địa bàn thành phố Hà Nội Tóm tắt PDF
Trần Hùng 41-44

MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

Đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn Hà Nội và một số khuyến nghị chính sách Tóm tắt PDF
Nguyễn Quốc Thái 57-67

KINH NGHIỆM – THỰC TIỂN

Kinh nghiệm tái cơ cấu kinh tế trên thế giới và bài học cho Việt Nam Tóm tắt PDF
Lê Thành Văn, Trần Thị Hương 45-52
Cạnh tranh trên thị trường cao su thế giới: kinh nghiệm quốc tế và bài học đối với ngành cao su Việt Nam Tóm tắt PDF
Vương Quốc Thắng 53-56

THÔNG TIN

Bức tranh chung về doanh nghiệp nhà nước hiện nay Tóm tắt PDF
Nguyễn Sinh Cúc 68-72
Đầu tư và quản lý nợ công từ góc nhìn nghiên cứu trong nước và chuyên gia kinh tế nước ngoài Tóm tắt PDF
Lê Thành Ý 73-80


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP