S. 45 (2012)

Mục lục

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

Tái cơ cấu đầu tư trong tiến trình tái cơ cấu kinh tế Việt Nam Tóm tắt PDF
Lê Xuân Bá, Trần Kim Chung 3-12
Lựa chọn mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011-2020 Tóm tắt PDF
Nguyễn Công Mỹ 13-20
Tách bạch giữa chức năng chủ sở hữu với chức năng quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Luyến 21-28
Giả pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc vào ngành công nghiệp của Việt Nam Tóm tắt PDF
Trần Thị Huyền Trang 29-36
Giải pháp nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng thủy sản xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ Tóm tắt PDF
Phạm Minh Đạt 37-43

MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

Đổi mới quản lý kinh tế của nhà nước trong bối cảnh mới Tóm tắt PDF
Nguyễn Minh Phong 53-60
Tài chính doanh nghiệp dệt may Việt Nam dưới tác động của chính sách lãi suất Tóm tắt PDF
Nguyễn Mạnh Hùng 61-71

KINH NGHIỆM – THỰC TIỂN

Kinh nghiệm quốc tế về huy động nguồn tài chính cho giáo dục đại học Tóm tắt PDF
Trần Thị Minh Hương 44-48
Ý kiến đề nghị của công ty cổ phần ô tô Xuân Kiên VINAXUKI về chính sách nội địa hóa ô tô Tóm tắt PDF
Bùi Ngọc Huyên 49-52

THÔNG TIN

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam sau 5 năm gia nhập WTO (2007-2011) Tóm tắt PDF
Đặng Đình Đào, Đỗ Văn Đức, Bùi Quang Sơn 72-80


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP