S. 44 (2011)

Mục lục

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài vào bất động sản làm ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô và tăng trưởng dài hạn ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Lê Quốc Hội 3-9
Tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Định trong giai đoạn hiện nay Tóm tắt PDF
Hà Thanh Việt 10-14
Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam trước tái cấu trúc nền kinh tế Tóm tắt PDF
Trương Minh Đức 15-22
Tiếp tục hoàn thiện mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị Tóm tắt PDF
Đỗ Huy Hà 23-29
Tăng cường hiệu quả xuất khẩu thông qua kết hợp phương pháp marketing truyền thống và internet marketing Tóm tắt PDF
Nguyễn Hoàng 30-38
Sự cần thiết phải điều chỉnh thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp Tóm tắt PDF
Phạm Trọng Duy 39-42

MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

Nhu cầu tín dụng nhà ở trên địa bàn đô thị Hà Nội: Đánh giá từ góc độ hộ gia đình Tóm tắt PDF
Trần Kim Chung, Đinh Trọng Thắng, Tạ Minh Thảo 43-55
Văn hóa doanh nhân trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế: Lý luận, thực tiễn và một số đánh giá ban đầu ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Viết Lộc 56-60

KINH NGHIỆM – THỰC TIỂN

Xây dựng và phát triển thị trường công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Tóm tắt PDF
Trần Văn Minh 61-65
Giao tiếp kinh doanh trong môi trường đa văn hóa Tóm tắt PDF
Phạm Hương Thảo 66-73

THÔNG TIN

Công nghệ: Con đường duy nhất để công nghiệp hóa ở thế kỷ 21 Tóm tắt PDF
Đinh Thế Phong 74-77
Vai trò của các tổ chức tư vấn sở hữu trí tuệ đối với việc bảo vệ tài sản trí tuệ của doanh nghiệp Tóm tắt PDF
Trần Thị Hồng Minh 78-80


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP