S. 40 (2011)

Mục lục

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

Thực trạng sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm gỗ và một số giải pháp để ngành công nghiệp chế biến gỗ nước ta hướng tới thị trường nội địa Tóm tắt PDF
Trần Thị Thu Thủy 3-13
Mô hình hợp tác công tư - giải pháp tăng nguồn vốn, công nghệ và kỹ năng quản lý của tư nhân cho các dự án về môi trường ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Hồ Công Hòa 14-27
Nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã ngành thuỷ sản Việt Nam trong tình hình mới Tóm tắt PDF
Nguyễn Chí Thành 28-36
Phát triển du lịch bền vững nhìn từ góc độ vệ sinh an toàn thực phẩm Tóm tắt PDF
Trần Hữu Nam 37-42
Chính sách phát triển bền vững làng nghề ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Chu Tiến Quang, Đinh Xuân Nghiêm 43-52

MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

Giải pháp phát triển sản phẩm của tổng công ty bưu chính Việt Nam Tóm tắt PDF
Lê Thị Hồng Yến 53-58

KINH NGHIỆM – THỰC TIỂN

Vận dụng quản lý chất lượng toàn diện trong lĩnh vực kinh doanh khí hoá lỏng: những tồn tại và biện pháp khắc phục Tóm tắt PDF
Vũ Đào Tùng Phương 59-63
Quản trị đa văn hoá ở Trung Quốc và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam Tóm tắt PDF
Phạm Hương Thảo 64-71

THÔNG TIN

Những nhân tố tác động đến khách hàng sử dụng dịch vụ vệ sinh công nghiệp ở Hà Nội Tóm tắt PDF
Nguyễn Bình Minh 72-79


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP