Tạp chí Quản lý Kinh tế, S. 12 (2007)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cải cách các doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn: Thực trạng, triển vọng và thách thức

Trần Tiến Cường

Tóm tắt


Bài viết đưa ra thực trạng tình hình cải cách doanh nghiệp nhà nước nói chung, các doanh nghiệp nhà nước lớn nói riêng và những triển vọng, thách thức.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP