Tạp chí Quản lý Kinh tế, T. 19 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các phương pháp dự báo nhu cầu điện trong nghiên cứu chính sách phát triển ngành năng lượng

Đoàn Văn Bình

Tóm tắt


Quản lý kinh tế, Số 19 2008Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP