Liên hệ tạp chí

Địa chỉ gửi thư

Tạp chí Quản Lý Kinh tế (Vietnam Economic Management Review)
68 Phan Dinh Phung
Ba Dinh
Hanoi
Vietnam

Đầu mối

Le Xuan Sang
Tạp chí Quản Lý Kinh tế (Vietnam Economic Management Review)
68 Phan Dinh Phung
Ba Dinh
Hanoi
Vietnam
Điện thoại: +84-4-734 1611
Fax: +84-4-734 1611
Email: tapchi@ciem.org.vn

Hỗ trợ

Sioux Cumming
Điện thoại: +44-1865-249909
Email: scumming@inasp.infoTạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP