T. 34, S. 4 (2018)

Mục lục

NGHIÊN CỨU

BÁNH TRÔI NƯỚC” VÀ BA BẢN DỊCH TIẾNG ANH: SO SÁNH THEO LÍ THUYẾT CHỨC NĂNG HỆ THỐNG Tóm tắt PDF
Hoàng Văn Vân
THÁI ĐỘ CỦA THÍ SINH VỚI HAI BÀI THI NGHE TIẾNG ANH: IELTS VÀ TOEFL iBT Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Nhân Hòa
ĐẶC TRƯNG NGÔN NGỮ CỦA CẤU TRÚC “I + KẾT NGÔN GIỮA ĐỘNG TỪ PHI THỰC HỮU TRI NHẬN VÀ PHÓ TỪ TÌNH THÁI NHẬN THỨC” Tóm tắt PDF
Lưu Quý Khương, Trần Thị Minh Giang
TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG TRONG GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ NHẰM HỖ TRỢ NGƯỜI HỌC CÙNG CỘNG TÁC HỌC TẬP Tóm tắt PDF
Ngô Công Lem
GIỚI TỪ OVER: NHỮNG KHÍA CẠNH MỚI KHẢ DĨ TỪ THUYẾT KHÁI NIỆM TỪ VỰNG VÀ MÔ HÌNH TRI NHẬN Tóm tắt PDF
Đỗ Tuấn Long
PHÂN TÍCH HÀNH ĐỘNG TU TỪ TRONG TÓM TẮT BÁO CÁO HỘI THẢO NGÀNH NGÔN NGỮ HỌC ỨNG DỤNG - HÀM Ý CHO HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH KHOA HỌC Tóm tắt PDF
Cao Thị Hồng Phương
NGHIÊN CỨU TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BÀI THI VIẾT VSTEP NHẰM ĐÓNG GÓP CHO QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KHU VỰC VÀ QUỐC TẾ Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh
NGHIÊN CỨU TÍNH GIÁ TRỊ NỘI DUNG CỦA BÀI THI ĐỌC THEO ĐỊNH DẠNG ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC SỬ DỤNG TIẾNG ANH BẬC 3-5 (VSTEP.3-5) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Phương Thảo

TRAO ĐỔI

XÂY DỰNG MÔ HÌNH NÂNG CAO NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ VIÊN CHỨC VIỆT NAM THEO HƯỚNG TIẾP CẬN TỰ CHỦ Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Lưu Ly
TÍNH HIỆU QUẢ CỦA QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VỀ CÁC PHƯƠNG TIỆN LIÊN KẾT VĂN BẢN TRONG VIỆC NÂNG CAO KĨ NĂNG ĐỌC HIỂU TIẾNG ANH Tóm tắt PDF
Bồ Thị Lý
SỬ DỤNG PHƯƠNG THỨC ĐỌC MỞ RỘNG ĐỂ NÂNG CAO VỐN TỪ VỰNG VỀ KINH TẾ CHO SINH VIÊN NĂM THỨ HAI, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Tóm tắt PDF
Trương Thị Phượng

THÔNG TIN KHOA HỌC

TEACHING SELVES: IDENTITY, PEDAGOGY, AND TEACHER EDUCATION Tóm tắt PDF
Phạm Hải Yến