Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 35, S. 2 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

LÀM CHỦ BỘ NÃO - DAVID ROCK (TÁC GIẢ)

Nguyễn Thị Hằng Nga

Tóm tắt


                                      LÀM CHỦ BỘ NÃO

Tác giả: David Rock; Dịch giả: Nguyễn Minh Phương

Nxb. Lao động, Hà Nội, 2015, 329 trang


Toàn văn: PDF