Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 34, S. 4 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU TÍNH GIÁ TRỊ NỘI DUNG CỦA BÀI THI ĐỌC THEO ĐỊNH DẠNG ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC SỬ DỤNG TIẾNG ANH BẬC 3-5 (VSTEP.3-5)

Nguyễn Thị Phương Thảo

Tóm tắt


Bài viết này trình bày kết quả của một nghiên cứu về tính giá trị nội dung của một bài thi Đọc theo định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh bậc 3-5 (VSTEP.3-5) thông qua phân tích số liệu định lượng và định tính. Mục đích của nghiên cứu là đánh giá tính phù hợp của nội dung đề thi với bản đặc tính kĩ thuật của đề thi và năng lực thực tế của thí sinh dự thi. Nghiên cứu mời ba giảng viên có chuyên môn về lĩnh vực khảo thí phân tích nội dung đề theo khung phân tích tác vụ đề thi của Bachman và Palmer (1996). Đồng thời, nghiên cứu phân tích điểm thi thực tế của 598 thí sinh thực hiện bài thi này. Nghiên cứu chỉ ra rằng tính giá trị nội dung của đề thi được khảo sát phù hợp với các công cụ phân tích. Tuy nhiên, đề thi vẫn cần được kiểm tra lại để hoàn thiện với một số vấn đề nghiên cứu đã chỉ ra.


Toàn văn: PDF