Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 34, S. 4 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BÀI THI VIẾT VSTEP NHẰM ĐÓNG GÓP CHO QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KHU VỰC VÀ QUỐC TẾ

Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

Tóm tắt


Trong bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tế mạnh mẽ, đặc biệt là việc thành lập chính thức của Cộng đồng Kinh tế ASEAN năm 2015, năng lực tiếng Anh đã trở nên thiết yếu đối với người Việt Nam để tạo ra tính cạnh tranh trong tuyển dụng, giáo dục và những cơ hội khác. Để đáp ứng nhu cầu này, trong công cuộc đổi mới dạy học và kiểm tra đánh giá tiếng Anh, các định dạng đề thi VSTEP đã được xây dựng và ban hành bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo, được xem như là các công cụ kiểm tra đánh giá tiếng Anh quốc gia dành cho người Việt nhằm thay thế cho các đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn quốc tế rất đắt đỏ hiện nay như IELTS, TOEFL... Tuy nhiên, điều này đòi hỏi những đơn vị xây dựng đề thi VSTEP phải có những biện pháp cụ thể để đảm bảo tính giá trị của đề thi. Họ cũng cần phải thu thập và quảng bá những minh chứng về tính giá trị của các đề thi này  để  đạt được sự công nhận của quốc tế.  Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, góp phần vào công cuộc hội nhập khu vực và quốc tế của Việt Nam. Thông qua một nghiên cứu xác trị đề thi VSTEP được thực hiện gần đây, bài viết  nhấn mạnh cam kết của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội với tư cách là đơn vị phát triển VSTEP trong nhiệm vụ này. 

Toàn văn: PDF