Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 34, S. 2 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

HOW WORDS MEAN: LEXICAL CONCEPTS, COGNITIVE MODELS, AND MEANING CONSTRUCTION

Đỗ Tuấn Long

Tóm tắt


Vyvyan Evans

Oxford University Press, 2009, pp. xv+377


Toàn văn: PDF