Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 33, S. 6 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

HÀNH VI NGÔN NGỮ TRONG CÁC HỘI THOẠI TỪ BỘ GIÁO TRÌNH “NEW INTERCHANGE”

Nguyễn Quang Ngoạn, Nguyễn Thị Ngọc Dung

Tóm tắt


Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu kiểu hành vi ngôn ngữ trong hội thoại từ bộ giáo trình New Interchange 1, 2 và 3. Mục đích của nghiên cứu là nhằm khảo cứu các kiểu hành vi ngôn ngữ trong các hội thoại được nghiên cứu. Nghiên cứu tiếp cận theo cả hai hướng định tính và định lượng với sự vận dụng các phương pháp thống kê, mô tả, đối sánh và tổng hợp. Dữ liệu
nghiên cứu gồm 784 lượt lời chứa đựng 8126 từ trong 97 mẫu đàm thoại thu thập từ bộ giáo trình New Interchange. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng dẫu khuynh hướng kết hợp các kiểu hành vi ngôn ngữ là phổ biến thì nhóm hành vi ngôn ngữ đơn lẻ vẫn được sử dụng nhiều hơn, với sự vượt trội của hành vi mô tả.  

Toàn văn: PDF