Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 33, S. 3 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

THÚC ĐẨY SỰ THAM GIA CỦA SINH VIÊN TRONG GIẢNG DẠY MÔN NGHIÊN CỨU ASEAN BẰNG PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP DỰA TRÊN NHIỆM VỤ

Nguyễn Thị Anh Thư

Tóm tắt


Một trong những khó khăn mà đa phần các giảng viên đều phải đối mặt trong việc giảng dạy các môn chuyên ngành Quốc tế học là người học thường thụ động và lười tham gia vào bài học. Điều này không chỉ tác động tiêu cực đến kết quả học tập của sinh viên mà còn ảnh hưởng đến quá trình dạy học các môn chuyên ngành của giáo viên. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xem xét tính hiệu quả của phương pháp học tập dựa trên nhiệm vụ trong việc thúc đẩy động lực học tập bên trong cho sinh viên, từ đó họ sẽ tích cực tham gia vào bài giảng trong môn ASEAN học tại Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Dữ liệu được thu thập từ bảng hỏi để đánh giá nhận thức của người học về tác động của phương pháp dạy học này đến động lực học tập của họ. Nghiên cứu được tiến hành với 29 sinh viên năm thứ 4 tại Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế trong 15 tuần dạy học, từ 3/9/2016 đến 12/12/2016. Nghiên cứu chỉ ra rằng người học đã có thêm nhiều động lực để tham gia vào bài học khi giáo viên đưa ra các nhiệm vụ để sinh viên giải quyết. Dựa trên kết quả thu được từ thái độ của sinh viên đối với từng nhiệm vụ khác nhau trong các lớp học ASEAN học, bài nghiên cứu sẽ cung cấp nhiều gợi ý cho các giáo viên để có thể phát huy hơn nữa phương pháp này nhằm thúc đẩy động lực cho người học.

Toàn văn: PDF