Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 33, S. 3 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU VIỆC SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN TU TỪ TRONG CÁC DIỄN THUYẾT CỦA HILLARY CLINTON THEO QUAN ĐIỂM CHỨC NĂNG HỆ THỐNG

Phạm Thị Minh Phương

Tóm tắt


Bài viết bàn về việc sử dụng các phương tiện tu từ trong các diễn thuyết của Hillary Clinton theo quan điểm chức năng hệ thống. Tác giả sử dụng khung phân tích của So (2005) tổng hợp từ khung phân tích của Tribble (2002) và khái niệm siêu chức năng của ngôn ngữ học chức năng hệ thống (SFL). Dữ liệu nghiên cứu bao gồm 10 bài phát biểu của Hillary Clinton từ năm 2010 đến năm 2016. Cả hai phương pháp nghiên cứu định lượng và định tính đều được sử dụng
để phân tích dữ liệu. Kết quả cho thấy các tác nhân bối cảnh có ảnh hưởng đến việc sử dụng của 5 phương tiện tu từ: ẩn dụ, hoán dụ, phép lặp, phép song hành và phép châm biếm, trong đó, ẩn dụ và phép song hành là được xuất hiện nhiều nhất. Ngoài ra, việc sử dụng 5 phương tiện tu từ trên không chỉ giúp truyền tải thông điệp của các diễn thuyết một cách ấn tượng, mà còn tạo ra những hiệu ứng thuyết phục với người nghe.

Toàn văn: PDF