Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 33, S. 3 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỐI QUAN HỆ QUYỀN LỰC GIỮA BÁC SĨ VÀ BỆNH NHÂN: PHÂN TÍCH MỘT BUỔI TƯ VẤN KHÁM BỆNH GIỮA BÁC SĨ VÀ BỆNH NHÂN TỪ CÁCH TIẾP CẬN CHỨC NĂNG HỆ THỐNG

Nguyễn Thanh Nga

Tóm tắt


Mục đích của bài viết này là tìm ra mối quan hệ quyền lực giữa bác sĩ và bệnh nhân thông qua kênh ngôn ngữ được sử dụng tại phòng khám tư vấn. Clip buổi tư vấn khám bệnh được tải từ YouTube. Cả bác sĩ và bệnh nhân đều là nữ, bác sĩ ít tuổi hơn nhiều so với bệnh nhân. Bài
viết sử dụng khung phân tích Chức năng hệ thống làm cơ sở lý luận chính, tiếp cận theo đường hướng diễn dịch (từ trên xuống). Cụ thể, bài viết bắt đầu phân tích từ ngôn cảnh bao gồm: trường, không khí và phương thức xuống tới cấp độ ngữ pháp - từ vựng theo các bình diện chuyển tác, thức và tình thái. Kết quả cho thấy ẩn sau ngôn ngữ được sử dụng để giao tiếp giữa bác sĩ và bệnh nhân luôn tồn tại mối quan hệ xã hội, trong đó bác sĩ luôn nắm quyền chủ đạo.

Toàn văn: PDF