Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 33, S. 1 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KHẢO SÁT ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC MÔN TIẾNG PHÁP GIAI ĐOẠN 2005-2014

Nguyễn Việt Quang

Tóm tắt


Để góp phần tổ chức tốt kỳ thi “đánh giá năng lực” phục vụ công tác tuyển sinh trong giai đoạn mới, cần thiết phải nghiên cứu các đề thi tuyển sinh đại học trong những năm trước. Bài viết tập trung vào môn tiếng Pháp giai đoạn 2005-2014 (10 đề). Mục đích của nghiên cứu là tìm ra các điểm mạnh cũng như những hạn chế trong cấu trúc và nội dung của các đề thi trên. Tác giả bắt đầu bằng việc xác định các lĩnh vực ngôn ngữ và giao tiếp của các câu hỏi-tiểu mục, sau đó tiến hành phân tích nội dung chính của từng lĩnh vực, cuối cùng đưa ra những đề xuất phục vụ cho việc thiết kế và biên soạn đề thi tuyển sinh môn tiếng Pháp.

Toàn văn: PDF