Tạp chí Khoa học và Công nghệ, T. 1, S. 2 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chính sách “khu trù mật” của chính quyền Ngô Đình Diệm những năm 1959-1960

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Tóm tắt


Trong suốt những năm thống trị miền Nam Việt Nam, nhằm dập tắt phong trào đấu tranh của nhân dân Việt Nam và tiêu diệt lực lượng cách mạng, biến miền Nam thành thuộc địa của chủ nghĩa thực dân mới, ngăn chặn ảnh hưởng của làn sóng cộng sản phát triển ở khu vực Đông Nam Á. Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm đã tiến hành rất nhiều chính sách, một trong những chính sách tiêu biểu của chính quyền Ngô Đình Diệm là chính sách "khu trù mật". Khu trù mật thực chất là một trại tập trung khổng lồ, một cứ điểm đánh phá cách mạng toàn diện và triệt để. Quốc sách đó đã tàn phá biết bao xóm làng, ngang nhiên chà đạp lên quyền lợi đất đai, phong tục tập quán. Đó là nguyên nhân làm bùng nổ những cuộc đấu tranh chống khu trù mật và châm ngòi nổ cho các phong trào đấu tranh chống Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm trên toàn miền Nam.


Toàn văn: PDF