Chi tiết về Tác giả

Uyên, Truong Quốc Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

  • S. 4 (2019) - LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN THỂ DỤC THỂ THAO
    Sự quan tâm sâu sắc của Bác Hồ về tuổi trẻ rèn luyện thân thể
    Toàn văn  PDF