Chi tiết về Tác giả

Nhu, Trần Thị Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội

  • S. 5 (2018) - BÀI BÁO KHOA HỌC
    Lựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả đòn đá quay vòng sau (Baldal chagi) cho nam sinh viên chuyên sâu Takwondo năm thứ 3 Trường Đại học sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội
    Toàn văn  PDF