Chi tiết về Tác giả

Uyên, Trương Quốc Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

 • S. 3 (2018) - LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN THỂ DỤC THỂ THAO
  Bác Hồ với các hoạt động “Khỏe vì nước” trong phong trào thi đua ái quốc của quân và dân ta thời kỳ kháng chiến chống Pháp
  Toàn văn  PDF
 • S. 4 (2018) - LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN THỂ DỤC THỂ THAO
  Bác Hồ với hiệu quả của việc đi bộ
  Toàn văn  PDF
 • S. 5 (2018) - LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN THỂ DỤC THỂ THAO
  Các quan điểm của Bác Hồ về rèn luyện thể chất cho tuổi trẻ học đường
  Toàn văn  PDF
 • S. 6 (2018) - LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN THỂ DỤC THỂ THAO
  Sự quan tâm của Bác Hồ về năng lực và tính tích cực công tác của cán bộ thể dục thể thao
  Toàn văn  PDF
 • S. 6 (2018) - LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN THỂ DỤC THỂ THAO
  Bác Hồ với thể dục thể thao vì dân cường nước thịnh
  Toàn văn  PDF
 • S. 1 (2019) - LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN THỂ DỤC THỂ THAO
  Bác Hồ với các môn thể thao rèn luyện năng lực trí tuệ
  Toàn văn  PDF
 • S. 1 (2017) - LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN THỂ DỤC THỂ THAO
  Bác hồ với thể thao Việt Nam và thế giới trên đấu trường quốc tế
  Toàn văn  PDF
 • S. 2 (2017) - LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN THỂ DỤC THỂ THAO
  Ngay Thể thao Việt Nam bắt nguồn từ những sự kiện lịch sử quyết định sự hình thành nền TDTT cách mạng
  Toàn văn  PDF
 • S. 2 (2019) - LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN THỂ DỤC THỂ THAO
  Đường lối thể dục thể thao của Đảng cộng sản Việt Nam hình thành và phát triển do nhu cầu dân cường quốc thịnh qua các giai đoạn lịch sử
  Toàn văn  PDF
 • S. 3 (2019) - LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN THỂ DỤC THỂ THAO
  Từ thực tế đến các quan điểm của Bác Hồ về tuyện luyện và phát triển Võ thuật
  Toàn văn  PDF
 • S. 5 (2019) - LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN THỂ DỤC THỂ THAO
  Vai trò quan trọng của Thể dục thể thao cách mạng
  Toàn văn  PDF
 • S. 6 (2019) - LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN THỂ DỤC THỂ THAO
  Giá trị của Thể dục thể thao cách mạng
  Toàn văn  PDF
 • S. 1 (2020) - LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN THỂ DỤC THỂ THAO
  Bác Hồ động viên các chiến sĩ cảnh vệ rèn luyện thân thể và Võ thuật
  Toàn văn  PDF