Chi tiết về Tác giả

Ngọc, Phạm Thanh

  • S. 2 (2018) - BÀI BÁO KHOA HỌC
    Đánh giá thực trạng thể lực của học viên sĩ quan chỉ huy tham mưu Lục quân cấp phân đội năm thứ nhất Trường Sĩ quan Lục quân 1
    Toàn văn  PDF