Chi tiết về Tác giả

Bích Hằng, Phùng Thị

  • S. 2 (2018) - BÀI BÁO KHOA HỌC
    Lựa chọn biện pháp tổ chức hoạt động đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy môn học Giáo dục thể chất cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
    Toàn văn  PDF