Chi tiết về Tác giả

Kim Nga, Nguyễn Thị Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

  • S. 6 (2018) - BÀI BÁO KHOA HỌC
    Thực trạng công tác kiểm tra đánh giá kết quả môn Thể dục Aerobic của sinh viên chuyên ngành Thể dục ngành Giáo dục thể chất Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh
    Toàn văn  PDF