Chi tiết về Tác giả

Ngoãn, Mai Thị Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội

  • S. 2 (2018) - BÀI BÁO KHOA HỌC
    lựa chọn và ứng dụng bài tập phát triển sức mạnh tốc độ của nam sinh viên chuyên sâu Cầu lông Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
    Toàn văn  PDF