Chi tiết về Tác giả

Ánh Ngọc, Lương Thị Trường Đại học TDTT Thành Phố Hồ Chí Minh

  • S. 1 (2018) - BÀI BÁO KHOA HỌC
    Giải pháp hỗ trợ vận động viên trẻ khi gặp khó khăn trong quá trình tập huấn tại trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
    Toàn văn  PDF
  • S. 4 (2018) - BÀI BÁO KHOA HỌC
    Thực trạng kỹ năng sống của học sinh tiểu học lớp 1,2 và 3 ở Thành phố Cần Thơ
    Toàn văn  PDF