Chi tiết về Tác giả

Khôi, Lê Cảnh Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

  • S. 6 (2018) - BÀI BÁO KHOA HỌC
    Các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ học tập, động cơ thành đạt của sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh
    Toàn văn  PDF
  • S. 6 (2018) - BÀI BÁO KHOA HỌC
    Ứng dụng biện pháp nâng cao định hướng giá trị nghề dạy học của sinh viên ngành Giáo dục thể chất Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh
    Toàn văn  PDF